Wat is de MR?

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school. Om meer te lezen over de missie en visie van de MR klik je hier: Missie en visie MR BS Los Hoes

 

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR bij bepaalde besluiten adviesrecht, waarbij de MR gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen over te nemen besluiten.

 

 

Hoe is de MR van BS Los Hoes samengesteld?

De MR van BS Los Hoes bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding). Namens het personeel hebben Barbara Breukers (penningmeester), Marloes op den Dries en Sabina Waanders (vice-voorzitter) zitting in de MR; namens de ouders Evelien de Jonge (voorzitter), Bas Dimmedal (secretaris) en Ellen Busschers (notulist).

 

Wat is de werkwijze van de MR van BS Los Hoes?

De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken op school. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Verzoeken tot het bijwonen van een vergadering, kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de MR (mr@bs-loshoes.nl). De agenda en de vastgestelde notulen van de vergaderingen van de MR staan op de website van BS Los Hoes.

 

Hoe is de MR van BS Los Hoes te bereiken?

De MR is via e-mail te bereiken op mr@bs-loshoes.nl. Voor vragen ten aanzien van beleidszaken of punten die in de vergadering aan de orde kunnen worden gesteld, kan via dit adres contact worden opgenomen met de MR.