Voor ouders bestaat er de mogelijkheid om extra verlof aan te vragen. Hiervoor zijn Richtlijnen opgesteld.

Het aanvraagformulier voor verlof staat onder deze button: Aanvraagformulier verlof

Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn de leerplichtambtenaren in de gemeente Haaksbergen strenger gaan controleren op luxeverzuim. Luxeverzuim is dat ouders hun kind(eren) meenemen op vakantie buiten de periode van de schoolvakanties zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Wanneer er sprake is van luxeverzuim of een vermoeden van luxeverzuim, doet de school daarvan melding bij de leerplichtambtenaar. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar controleren of het daadwerkelijk gaat om vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is. In de Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties wordt een aantal gewichtige omstandigheden genoemd waarvoor verlof kan worden verleend. Daarbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat een extra vakantie (bijvoorbeeld wegens wintersport), een extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen (bijvoorbeeld sport), een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst enzovoort, niet kunnen worden aangemerkt als gewichtige omstandigheid. Ook een dag verlof (of een deel van de dag) voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie kan niet aangemerkt worden als gewichtige reden. Is een leerling om een van deze redenen niet op school, dan is er sprake van luxeverzuim dat bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.

 

Verlofaanvraag voor gescheiden ouders (aanvulling maart 2014)

Als ouders die gescheiden zijn, éénzijdig verlof aanvragen, dienen zij dit vooraf met de andere ouder te overleggen. De wet geeft aan dat beide ouders akkoord moeten zijn met de verlofaanvraag. Indien ouders dit niet onderling regelen, zal school de andere ouder informeren over de verlofaanvraag en om instemming vragen. Indien de andere ouder deze niet geeft, kan school alsnog het verlof goedkeuren. De niet instemmende ouder kan op dit moment bezwaar aantekenen bij de directeur van de school. Indien de directeur dan alsnog het verlof toekent, kan deze ouder een bezwaarprocedure bij de rechtbank opstarten.