De Middenbouw bestaat uit de groepen 3a en 3b, groep 4a, groep 4b, groep 5a en groep 5b. Elke dag loopt het programma van de groepen zoveel mogelijk parallel.

8.30 – 8.45 Gretig lezen
8.45 – 10.20 Cursustijd
10.20 – 10.35 Pauze/buiten spelen
10.45 – 11.30 KT
11.30 – 11.45 Deelkring
11.45 – 12.00 Eten
12.00 – 12.15 Pauze/buiten spelen
12.15 – 13.00 Cursustijd
13.00 – 14.00 WO-tijd

Op woensdag en vrijdag is er gym voor elke groep. Hierdoor is het rooster per mentorgroep verschillend. Op deze dagen werken de kinderen de hele tijd in de eigen mentorgroep. Op die dagen wordt bijvoorbeeld ook levenschouwing aangeboden in de mentorgroep.

 

Gretig Lezen

Iedere dag begint met ‘Gretig lezen’ in de eigen mentorgroep, waarbij kinderen zelf een boek mogen kiezen en het zelfstandig lezen en leesplezier centraal staat. Aansluitend worden in de kring de dag en de mogelijkheden besproken waaruit kinderen kunnen kiezen voor Taaltijd en Wereld Oriëntatie-Tijd. M.b.v. hun naamkaartje wordt de keuze van kinderen aangegeven op het planbord. De dag is verder hoofdzakelijk ingedeeld in Cursustijd, Taaltijd en WO-tijd (Wereld Oriëntatie-tijd).

 

Cursustijd

Tijdens cursustijd blijven alle kinderen in hun eigen mentorgroep en paleis en krijgen zij rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en schrijven, volgens een vast rooster van hun eigen mentor. Kinderen hebben hierbij geen keuzevrijheid. De lesinhoud wordt gegeven aan de hand van een vaste methode en de leerkracht bepaalt wat een kind moet leren en doen. De instructie vindt plaats in kleine groepen, niet klassikaal. De doelen die hierbij behaald moeten worden, zijn vastgelegd in een groepsplan per vakgebied.

 

Keuzetijd/Workshops

Als kinderen vanuit de Onderbouw in de Middenbouw komen zien we een doorgaande lijn vanuit de leeressenties kiezen-delen-maken. In de Middenbouw komt steeds meer de nadruk te liggen op het bewust kiezen van de workshops van Kansrijke Taal en Wereld Oriëntatie-tijd. Onder WO-tijd verstaan we workshops die aangeboden worden door de mentoren, zoals een themaworkshop, muziek, atelier, tekenen, koken, techniek, maar ook workshops gegeven door kinderen zelf waarbij zij zelf een onderwerp kiezen om uit te diepen. Met name bij WO-tijd wordt steeds meer van kinderen een zelfstandige houding verwacht t.a.v. de activiteiten die zij gaan kiezen en maken. Net als in de Onderbouw kunnen ze tijdens de workshops Kansrijke Taal en WO-tijd alle kinderen van de hele Middenbouw en alle mentoren ontmoeten.   De workshops van Kansrijke taal en van WO-tijd worden door alle mentoren gegeven. De opzet is dat kinderen met veel onderwerpen in aanraking komen. Tijdens vrije momenten kunnen zij zelf gaan kiezen welke onderwerpen ze nog eens willen maken of verder uitdiepen. De workshops sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema. Het thema is op de thematafel uitgewerkt. Hier liggen materialen die de kinderen kunnen kiezen en maken.

 

Taaltijd/Kansrijke Taal

Taalonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methodiek Kansrijke Taal. Kansrijke taal is een praktijkconcept waarbij competenties en bijbehorende doelen en activiteiten zijn geformuleerd, geordend per taalfunctie, die aansluiten op de kerndoelen van mondeling en schriftelijk taalonderwijs. Elke morgen krijgen de kinderen in hun mentorgroep de mogelijkheid te kiezen uit het aanbod van zes Kansrijke taal workshops. Elke leerkracht geeft deze dag een workshop die gericht is op een taalaspect uit de Kansrijke Taal methodiek. Omdat kinderen voor dit onderdeel kunnen kiezen, is van te voren niet duidelijk hoe de groep is samengesteld en volgen zij de workshop niet perse bij hun eigen mentor. Kinderen kiezen het passende aanbod voor zichzelf, binnen de kaders van de leerkrachten. Elk aanbod wordt de week erop herhaald. Dan kan een kind de volgende keer een andere workshop uit dit betreffende aanbod kiezen. Het hele Kansrijke Taal aanbod wordt aangestuurd en gepland door een leerkracht in de bouw. Tijdens Taaltijd kan ook Engels gevolgd worden. Vanaf groep 1 wordt Engels aangeboden.  Vanaf de BB is dit verplicht. Bij Kansrijke Taal werken we met onderwerpen die vast staan. Tijdens vrij kiezen en werken op woensdag met Taaltijd, kunnen kinderen opdrachten afmaken vanuit de workshops. Doorgaans worden de onderwerpen uitgewerkt in een werkblad of een activiteit. Net als in de Onderbouw kunnen ze besluiten een werkstuk waar ze trots op zijn toe te voegen aan hun digitale portfolio.

 

Wereld Oriëntatie-Tijd

Tijdens WO-tijd staan o.a. de vakken, techniek, muziek, creatieve vakken en drama centraal. Voor elke middag wordt er uit bovenstaande vakken een aanbod gemaakt waaruit kinderen zelf kunnen kiezen. Wij willen hiermee zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten en wensen van individuele kinderen. Een kind mag bijvoorbeeld vaker kiezen voor een creatief aanbod in het atelier als bijvoorbeeld voor een muzikaal aanbod. Wij gaan er vanuit dat kinderen zelf heel goed weten waar hun talent en ambities liggen en dat het goed is deze verder te ontwikkelen. Natuurlijk zijn er ook activiteiten die wij voor alle kinderen belangrijk vinden. In dat geval worden alle kinderen ‘uitgenodigd’ om dit aanbod te volgen.